Spridningsberäkningar

OBS! Under vintern 2022/2023 byter vi modellsystem för spridningsberäkningar. 
Det innebär att vi tillfälligt inte kan göra spridningsberäkningar förrän vår nya databas och vårt nya system är på plats. 
Under denna period tar vi också bort våra egna mätstationer för vind och temperatur.

Företag och kommuner i Västra Götaland kan beställa en spridningsberäkning av oss.


En spridningsberäkning kan visa hur olika utsläppskällor påverkar halten av olika luftföroreningar i ett område. 
Beräkningarna används bland annat för att undersöka hur halterna i utomhusluften förhåller sig till gränsvärden enligt miljölagstiftningen. Det går även att göra beräkningar på hur luftkvaliteten blir med olika utsläppsscenarier eller skorstenshöjder.


Exempel på när spridningsberäkningar kan användas:

  • vid planering av en ny förskola eller skola för att se halten av partiklar och kväveoxider i det tänkta området
  • vid planering av en ny fjärrvärmeanläggning för att se halten av kväveoxider i närområdet
  • vid omprövning av miljövillkor, nybyggnation eller ombyggnation av en industriell verksamhet 
  • för att se spridningen av lukt från till exempel ett slakteri eller en avfallsanläggning.

Resultaten från spridningsberäkningen sammanställer vi i en rapport.

Vilka uppgifter behöver vi från er för att kunna göra en spridningsberäkning?

För att kunna göra en spridningsberäkning i ett område med mycket trafik behöver vi få uppgifter om aktuella eller framtida trafikmängder.
För att kunna göra en spridningsberäkning på utsläppen från en industri eller ett värmeverk behöver vi uppgifter om skorstenskoordinater, skorstenshöjd, skorstensdiameter, flöde, temperatur, föroreningshalt, samt höjd och längd på den intilliggande byggnaden.

Om utsläppskällan inte är en skorsten utan mer diffusa utsläpp från en byggnad eller en yta går det också bra att räkna på. Det kan till exempel vara ett upplag eller en byggnad med utsläpp från flera ventiler. Kontakta oss om så är fallet så återkommer vi till er om vilka uppgifter vi behöver.

Modellsystem
Vi har tidigare använt oss av modellsystemet ALARM för spridningsberäkningar men är nu i en övergångsfas där vi ska byta modellsystem. Mer information om det nya systemet kommer längre fram.

Beställ spridningsberäkning
Kontakta oss via e-post för att beställa en spridningsberäkning: info@luftivast.se

OBS! Under övergångsfasen när vi byter modellsystem kan vi tillfälligt inte göra spridningsberäkningar.
Kontakta oss för mer information.

Pris
För medlemmar: 900 kr/timme + moms.
För ej medlemmar: 1100 kr/timme + moms.