Våra mätningar av luftkvalitet


Luft i Väst genomför planerade mätningar av utomhusluftens kvalitet inom medlemsområdet för att följa upp miljökvalitetsnormer och miljömål.

Mätningarna genomförs av IVL Senska Miljöinstitutet i samverkan med oss och den aktuella medlemskommunen.
Mätningarna planeras för fem år i taget och beskrivs i vår kontrollstrategi som du hittar längst ner på denna sida.

Resultaten från mätningarna sammanställs i rapporter som presenteras på vår sida Rapporter och skrifter. Kvalitetssäkrade mätdata rapporteras också till Naturvårdsverkets datavärd. För de kommuner och föroreningar som inte ingår i en aktuell mätning gör vi så kallade objektiva skattningar som rapporteras till Naturvårdsverket.


Pågående mätningar

Nedan ser du vilka mätningar vi genomför under 2023. 

Borås
PM10 - dygnsmedelvärde i gaturum.
NO2 - dygnsmedelvärde och timmedelvärde i gaturum.

Alingsås
PM10 - månadsmedelvärde, intermittent mätning.
PM2,5 - månadsmedelvärde, intermittent mätning.

Mariestad
PM10 - månadsmedelvärde, intermittent mätning av bakgrundshalt.
PM2,5 - månadsmedelvärde, intermittent mätning av bakgrundshalt.

Ordförklaringar
PM10 och PM2,5 är partiklar som har en diameter på 10 mikrometer eller mindre respektive 2,5 mikrometer eller mindre. De större partiklarna bildas framförallt från slitage, till exempel när dubbdäck bryter ner vägbanan. De mindre partiklarna kommer främst från industri- och förbränningsprocesser.

NO2
är förkortningen för kvävedioxid som är en gas som uppstår vid förbränning vid höga temperaturer så som i förbränningsmotorer. 

Intermittent mätning är en mätning som inte pågår kontinuerligt utan periodvis.Kontrollstrategi
LiV Kontrollstrategi 2022-2026.pdf