Luft i Väst mäter regelbundet kvävedioxid, partiklar och VOC med  bl a bensen. Alla mätresultat finns i våra årliga mätrapporter. Om ni önskar få mätresultat utan PDF får ni gärna kontakta oss.

Kvävedioxid 

Årsmedelvärde av NO2 vid mätplatserna i alla kommuner  i NO2- kartläggningen 2017 i samverkansområdet samt Alingsås kommuns egna mätningar. Den röda linjen visar miljömålet 20 mikrogram som överskreds på Gärdesgatan i Alingsås och på Kungsgatan i Borås 

Nedan redovisas mätningar på Kungsgatan i Borås. Här mäter vi både årsmedelvärden och timmedelvärden. År 2020 ser vi en tydlig effekt av Covid 19 med minskat resande som ger lägre halter av kväveoxider i luften.

Partiklar 

I Mariestad har vi gjort mätningar av partiklar med storleken PM10 och PM2.5 i centrum (UB) och på landsbygden. Mätningarna visar att bakgrundshalten av PM10 är ca 8-10 mikrogram. I centrum är halterna 1-2 mikrogram högre pga biltrafiken. Man kan jämföra med Borås i diagrammet och tabellen under som visar att biltrafiken ger ännu högre halter där. 

Bensen

Bensen mättes 2016  under 20 veckor i Alingsås, Borås och Åmål. Veckomedelvärden presenteras i tabellen nedan och kan jämföras med miljömålet 1 mikrogram. Årsmedelvärdet var i Alingsås 1.1 i Borås 0.82 och i Åmål 1.0 mikrogram per kubikmeter luft.