Aktuellt


På denna sida hittar du information om aktuella aktiviteter, händelser eller nyheter som rör Luft i Västs verksamhet.


Årsmöte 2023
Luft i Västs årsmöte kommer att hållas i Alingsås den 25 maj. Mer information kommer.

Styrelsemöte

Luft i Västs styrelse har sitt nästa möte 21 april. 

Program för samordnad kontroll inklusive kontrollstrategi 2023-2027
Luft i Väst har nu tagit fram ett program för samordnad kontroll inklusive kontrollstrategi för förbundets samverkansområde åren 2023-2027. Programmet inklusive strategin finns på sidan Rapporter och skrifter och har rapporterats in till datavärden.


Nytt modellsystem

Luft i Väst har nu upphandlat ett nytt modellsystem för spridningsberäkningar, SIMAIR från SMHI. Mer information kommer att läggas ut på sidan Spridningsberäkningar samt skickas ut till våra medlemmar.

Objektiva skattningar för 2022

Luft i Väst har påbörjat arbetet med de objektiva skattningarna för 2022 tillsammans med medlemskommunerna. Skattningarna ska rapporteras in till datavärden senast 15 juni och kommer när de är klara att läggas ut på sidan Rapporter och skrifter.


Planerade mätningar av luftkvalitet 2023

Luft i Västs planerade mätningar av luftkvalitet 2023 har påbörjats. Information om mätningarna finns under sidan Våra mätningar av luftkvalitet.


Revidering av stadgar

Luft i Västs stadgar är under revidering 2023. 


Inkommen remiss

Luft i Väst har mottagit Remiss avseende omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen från Klimat- och näringslivsdepartementet med sista svarsdatum 15 maj. Remissen kommer att behandlas av förbundets arbetsgrupp och styrelse men samtliga medlemmar har även getts möjlighet att inkomma med synpunkter till förbundet senast 4 april.