Aktuellt


På denna sida hittar du information om aktuella aktiviteter, händelser eller nyheter som rör Luft i Västs verksamhet.

Årsmöte 2023
Luft i Västs årsmöte hölls på Grand Hotel i Alingsås den 25 maj.
Protokollet från årsmötet och förbundets årsredovisning för år 2022 finns nu på sidan Rapporter och skrifter

Styrelsemöte

Luft i Västs styrelse kommer att ha ett konstituerande möte den 16 juni. 
Protokoll från tidigare styrelsemöten finns under sidan Rapporter och skrifter.


Program för samordnad kontroll inklusive kontrollstrategi 2023-2027
Luft i Väst har nu tagit fram ett program för samordnad kontroll inklusive kontrollstrategi för förbundets verksamhetsområde åren 2023-2027. Programmet inklusive strategin finns på sidan Rapporter och skrifter och har rapporterats in till datavärden.


Nytt modellsystem våren 2023

Luft i Väst har nu upphandlat ett nytt modellsystem för spridningsberäkningar, SIMAIR från SMHI. Mer information kommer att läggas ut på sidan Spridningsberäkningar samt skickas ut till våra medlemmar.

Objektiva skattningar för 2022

Luft i Väst har påbörjat arbetet med de objektiva skattningarna för 2022 tillsammans med medlemskommunerna. Skattningarna ska rapporteras in till datavärden senast 15 juni och kommer när de är klara att läggas ut på sidan Rapporter och skrifter.


Planerade mätningar av luftkvalitet 2023

Luft i Västs planerade mätningar av luftkvalitet 2023 har påbörjats. Information om mätningarna finns under sidan Våra mätningar av luftkvalitet.


Revidering av stadgar

Luft i Västs stadgar är under revidering 2023. 


Inkommen remiss

Luft i Väst har mottagit Remiss avseende omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen från Klimat- och näringslivsdepartementet med sista svarsdatum 15 maj. Remissen har behandlats av förbundets arbetsgrupp och styrelse och samtliga medlemmar har även getts möjlighet att inkomma med synpunkter till förbundet. Förbundets remissvar är nu inskickat.