Aktuellt

2024-01-01

Luft i Väst tecknat avtal med IVL Miljöinstitut.

Styrelsen för Luft i Väst har tecknat samverkansavtal med IVL Miljöinstitut för verksamhetsåret 2024. IVL kommer vara sakkuniga mot våra medlemmar i luftvårdsfrågor och även sammanställa objektiva skattningar för respektive medlemskommun samt följa, genomföra och uppdatera program för samordnad kontroll och kontrollstrategi 2023-2027 för Luftvårdsförbundet Västra Sverige, Luft i Väst.
Kontaktperson är:
Malin Fredricsson, IVL Miljöinstitut,
mobilnummer: 010-788 69 14.Medlem i Luft i Väst?                2023-10-03

Nu har medlemmar möjlighet att göra egna spridningsberäkningar ifrån punktkällor med SIMAIR Område.

I samband med tillståndsprövningar av anläggningar med utsläpp till luft, såsom industrier och värmeverk, är det viktigt att kunna visa på verksamhetens påverkan på luftmiljön. Spridningsberäkningar hjälper till att avgöra hur planerade ändringar av en anläggning kommer att påverka halterna i utomhusluften. Med beräkningsresultaten går det att relatera förväntade haltbidrag till miljölagstiftningens gränsvärden som miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmålet Frisk luft. Det går också att exempelvis undersöka effekten av dimensioneringen av skorstenshöjd eller vilken produktion som verksamheten kan ha för att miljölagstiftningen ska klaras. Läs mer

Utbildningstillfällen för medlemmar:

 • Torsdag 23 november kl8.30-12.15 digitalt via Teams
 • Torsdag 11 januari kl8.30-12.15  digitalt via Teams
Medlemmar i Luft i Väst har möjighet att anmäla sig till utbildningstillfällena och ansöka om login till tjänsten. Anmälan sker till: simair@smhi.se och skriv vilket av datumen anmälan avser.
Ansök om medlemskap: info@luftivast.se

Extra årsstämma digitalt 22 september för Luft i Väst

Fredagen 22 september kommer Luft i Väst ha ett extra årsmöte för att fastställa de reviderade stadgarna. Vid årsmötet i våras beslutades att kalla till extra årsmöte och denna gång är registrerade ombud kallade att delta digitalt. 


"Renare luft och mindre buller i en klimatsmart stad?"

Föreläsning 5oktober kl8.30-15, Chalmerska huset - pelarsalen, Göteborg

Hur kan förbättrad luftkvalitet och bullernivåer i städer gynna vår hälsa och samtidigt bidra till att begränsa klimatförändringarna? Det är frågeställningen på denna konferens som anordnas av Gothenburg Air and Climate Network (GAC)* och Agenda 2030 i Väst** i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under konferensen kommer de senaste resultaten från projektet "Kartläggning och åtgärder för bättre luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar" att presenteras där miljön på utvalda förskolor i Göteborg studerats. 


Ur programmet

 • Minskade luftföroreningar och globalt klimatarbete - hur hänger det ihop?
  Håkan Pleijel, Professor vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs universitet

 • Global, europeisk och nationell policyutveckling inom luftkvalitet
  Peringe Grennfelt, Senior Advisor, IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Luftkvalitet i Sverige, Göteborg och andra kommuner
  Helene Olofsson, Miljöanalytiker, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

 • Vad vet vi om hälsoeffekterna av luftföroreningar och buller?
  Peter Molnár, Forskare, Avdelningen för Arbets- och miljömedicin

 • Är elektrifieringen lösningen för en tyst, ren och klimatstart stad?
  TBA

 • Vad gör, kan och bör staden göra för en bättre luftkvalitet, ljudnivå och klimat?
  Belma Krslak, Miljöutredare på Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Anmäl dig här


Nytt modellsystem, uppdatering

Luft i Väst har upphandlat ett nytt modellsystem för spridningsberäkningar, SIMAIR från SMHI. Mer information kommer att läggas ut på sidan Spridningsberäkningar samt skickas ut till våra medlemmar.

Det kommer dock att dröja innan förbundet har möjlighet att ta emot beställningar på spridningsberäkningar. Förbundet kommer att informera medlemmarna och uppdatera hemsidan med information när förbundet är redo att ta emot beställningar.


Årsmöte 2023
Luft i Västs årsmöte hölls på Grand Hotel i Alingsås den 25 maj.
Protokollet från årsmötet, förbundets årsredovisning för år 2022 samt årsrapport för mätningar 2022 finns nu på sidan Rapporter och skrifter

Styrelsemöte

Luft i Västs styrelse kommer att ha ett konstituerande möte den 16 juni. 
Protokoll från tidigare styrelsemöten finns under sidan Rapporter och skrifter.


Objektiva skattningar för 2022

Luft i Väst har nu sammanställt de objektiva skattningarna för år 2022 för samtliga medlemskommuner och rapporterat in dem till datavärden.
De finns även på vår sida Rapporter och skrifter under Rapporter per kommun.


Program för samordnad kontroll inklusive kontrollstrategi 2023-2027
Luft i Väst har nu tagit fram ett program för samordnad kontroll inklusive kontrollstrategi för förbundets verksamhetsområde åren 2023-2027. Programmet inklusive strategin finns på sidan Rapporter och skrifter och har rapporterats in till datavärden.


Planerade mätningar av luftkvalitet 2023

Luft i Västs planerade mätningar av luftkvalitet 2023 har påbörjats. Information om mätningarna finns under sidan Våra mätningar av luftkvalitet.


Revidering av stadgar

Luft i Västs stadgar är under revidering 2023. 


Inkommen remiss

Luft i Väst har mottagit Remiss avseende omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen från Klimat- och näringslivsdepartementet med sista svarsdatum 15 maj. Remissen har behandlats av förbundets arbetsgrupp och styrelse och samtliga medlemmar har även getts möjlighet att inkomma med synpunkter till förbundet. Förbundets remissvar är nu inskickat.